پایگاه تخصصی حقوق بین الملل
 
professional base of international law

در آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی از عنوان ها و مطالب زیر سوال طرح می گردد و ضریب هر درس به شرح زیر است :

۱   حقوق بین الملل عمومی     ۲

۲   حقوق بین الملل خصوصی ۱

۳   سازمانهای بین المللی         ۲

۴   زبان تخصصی – انگلیسی یا فرانسه           ۲

 

دانشگاه های پذیرنده دکتری آزاد حقوق بین الملل عمومی :

از بین واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد های زیر داری دکتری حقوق بین الملل عمومی می باشند:

۱-      دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

۲-      دانشگاه آزاد مرکز آموزش بین المللی قشم

شته تحصیلی

مواد ازمون کتبی

منابع

حقوق
بین الملل

حقوق بین المللی 
خصوصی

دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی، جلدهای 1و 2 ، 1372 .  موسسه انتشارات آگاه دکتر نجاد علی الماسی ، تعارض قوانین ، 1381، مرکز نشر دانشگاهی - تهران

سازمان های بین المللی

دکتر رضا موسی زاده، حقوق سازمان های بین المللی ،میزان،1380باوت،دی.و.حقوق نهادهای بین المللی ، ترجمه هومن اعرابی ، تهران ، انتشارات کیهان 1373

حقوق بین المللی عمومی

دکتر هوشنگ مقتدر ، حقوق بین الملل عمومی، مرکز چاپ و انتشارات صحیفه (وزارت امور خارجه)،1380 دکتر پرویز ذوالعین ، مبانی حقوق بین المللی عمومی، مرکز چاپ و انتشارات صحیفه ( وزارت امور خارجه)،1377

زبان خارجه *

Brownlie Ian :Principles of international law>1988 
Michael Akehurst: A Modern Introduction International law

 

منابع کمکی آزمون ورودی دوره دکتری حقوق بین الملل 

منابع حقوق بین الملل خصوصی

1)          منایع فارسی :

1-1)     دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلدهای 1و2،1372، موسسه انتشارات آگاه 

1-2)     دکتر نجاد علی الماس ، تعارض قوانین ، 1368 ، مرکز نشر دانشگاهی تهران 

1-3)     دکتر بهشید ارفع نیا ، حقوق بین المللی خصوصی، جلدهای1و2،1372 ، موسسه انتشارات آگاه 

1-4)     دکتر مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، 1370، شرکت نشر دانش امروز 

1-5)     دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی، جلدهای 1،2،3،4و5،1339،1336،1335،انتشارات دانشگاه تهران 

1-6)     دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان، چاپ دوم،1369، کانون و کلادی دادگستری 

2. منابع انگلیسی :

2-1) Private international law, Cheshire and norths eleventh edition ,1987. 
2-2) Conflict of laws, Eugenet ,Scoles and peter Hoy , 1984 


منابع حقوق سازمانهای بین المللی

1)          منابع فارسی :

1-1)     آقائی ، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی ، تهران ، پیک فرهنگ، 1375 

1-2)     احمدی ،محمد رضا،سازمان وحدت آفریقا ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه،1375 

1-3)     اندرازار (اکو و سازمان کنفرانس اسلامی ) ، فصلنامهساست خارجی، سال یازدهم ش 3،پائیز76

1-4)     باوت، دی.و. حقوق نهادهای بینالملل ،ترجمه هومن اعرابی ، تهران ، انتشارات کیهان، 1373 

1-5)     مصفا، نسرین ، راهنمای سازمان ملل متحد ، ج سوم ، تهران ، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ،1374 

1-6)     مقتدر، هوشنگ، تحولات سازمان ملل متحد ،تهران ، انتشارات دانشگاه پهلوی ،1350 

1-7)     میر عباسی ، سید باقر ، سازمانهای بین الملل ، جزوه درس دانشگاه تهران 

1-8)     تباکی ، جعفر ،حقوق سازمانهای بین الملل ، جاول ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1354 

2. منابع انگلیسی :

2-1) Dookingaer ,Michael ,The Rol of the Un in the New world order ,(New York : unitar publications ,1991)
2-2) Glann GERHARD Von. Law among nations Massachusetts: simon and Schuster ,1996 
2-3) Goodrich M. the Un in a changing world , New York :Butter Wothers , 1975 
2-4) The Natueand Function of international organization NEW York : Oxford university press , 1963
2-5) Kirgis Frederich L.international orgnizations in their legalsettings 

    
منابع حقوق بین الملل عمومی

1)          منابع فارسی :

1-1)     آگهرست ، مایکل ، کلیات نوین حقوق بین الملل ، ترجمه دکتر سهراب دارا پو ، تهران ، جهان معاصر ، 1372 

1-2)     البرزی، محمد رضا، ارزیابی تحول دیپلماسی در قرن بیستم، نشر سفیر ، 1368 

1-3)     بهزادی ، حمید ، اصول روابط بین الملل ، ترجمه حمیرا شیرزاده ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

1-4)     شاو، ملکم ، حقوق بین الملل عمومی ، تجمه حسین وقار ، تهران ، چاپخانه اطلاعات ، 1372 

1-5)     صفدری ، محمد ، حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، گنج دانش ،1372 

1-6)     صدر، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، تهران ، مرکز مطالعات عالی بین المللی ، 1355 

1-7)     فرانکل – ژوزف – روابط بین الملل در جهان متغیر ، ترجمه عبدالرحمن عالم ، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ، 1370 

1-8)     قائم مقام فرهانی، سید عبدالمجید، حقوق بین الملل بهارستان ، 1368 

1-9)    کاسه سه، آنتونیو ، نقش زور در روابط بین الملل ، ترجمه مرتضی کلانتری، چاپ آگاه ، 1375 

1-10) شریف طراز کوهی ، حسین ، قواعد آمرهو نظم حقوق بین الملل ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. 

1-11) مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373 

1-12) موسی زاده ، رضا ، حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1378 

1-13) عمادزاده، محمد کاظم، حقوق بین الملل عمومی ، انتشارات اتا ، 1369 

1-14)

2. منابع انگلیسی :

2-1) Brierl Y.J.L the law of national , Oxford , 1963 
2-2) Brown .DJ. public international law, 1970 
2-3) Brownlie I.Basic documents in international law, 1962 
2-4) Briggs .H.the la of nations , cases, documents and notes , 1960 
2-5) Bronlie Ian , principles of international law , 1998 
2-6) Luord Evan, theinternationalprotection of human rights , 1967 
2-7) Henkin, international and behavior of nations , 1965 
2-8) The Work of the international law commission revised edition , Un , New York 

 

در هر صورت اگر به منابع ذکر شده دسترسی نداشته باشید منابع زیر می بایست حتما برای دکترای حقوق بین الملل عمومی مطالعه گردد

1.     سازمان های بین المللی/دکتر سید قاسم زمانی/شهر دانش

2.     مسوولیت بین المللی دولت ها (ترجمه)/علیرضا ابرهیم گل/شهر دانش

3.     حقوق معاهدات بین المللی/دکتر فلسفی/ فرهنگ نو/دکتر ضیایی بیگدلی/گنج دانش

4.     مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل/دکتر محسن عبداللهی و میر شهبیز شافع/ریاست جمهوری

5.     شورای امنیت و مفهوم صلح و امنیت بین المللی/دکتر فریده شایگان/ دانشگاه تهران

6.     مرور مستمر اخبار حقوق بین الملل و تحلیل آنها از طریق وبلاگ ها و سایت های داخلی از جمله مؤسسه حقوق بین الملل پارس، اطلاعات حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی و مرکز مطالعات حقوق بین الملل؛ و خارجی از جمله سایت سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، کمیسیون حقوق بین الملل، دیوان بین المللی کیفری، دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق.

7.     جزوات و مقالات منتشره اساتید دانشگاهی که قصد شرکت در آزمون آنها را دارید. (تهران/بهشتی/علامه/آزاد)

8.     مقالات مجله حقوقی، تحقیقات حقوقی، فصلنامه حقوق، پژوهش های حقوقی.

9.     مرور مهم ترین آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال های: 1949/1952/1974/1980/1986/1996/2001/2003/2004/2007 /2010 (ترجمه آراء تا سال 2000 توسط دکتر ضیایی بیگدلی و همکاران در دو مجلد از سوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده است.)

10. دادرسی های بین المللی (۳ جلد)/دکتر میر عباسی و دکتر سادات میدانی /جنگل

11. حقوق بین الملل اقتصادی (ترجمه)/دکتر سید قاسم زمانی/شهر دانش

12. حقوق بین الملل بشر دوستانه/دکتر جمشید ممتاز و دکتر رنجبریان/میزان

13. حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات بین المللی(ترجمه)/دکتر سید قاسم زمانی و دکتر نادر ساعد/شهر دانش

14. حقوق بشر در جهان معاصر ج.1/دکتر سید فاطمی/شهر دانش

15. نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل(مجموعه مقالات)، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1389.

16. حقوق دریاها(ترجمه)/دکتر بهمن آقایی/گنج دانش

۱۷. ایران و حقوق بین الملل دکتر ممتاز (دادگستر)

همچنین توصیه ی اکید به دوستان عزیز این هست که سعی در بروز بودن داشته باشند هر روز مطالب جدید و تحلیل های جدید و آراء دیوان بین المللی دادگستری مورد مطالعه قرار گیرد.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یازدهم دی 1393 توسط دکتر داود عباسی

 

موضوع جدیدی که در ماه ها و روزهای اخیر اندیشمندان حوزه ی سیاست و حقوق را به خود مشغول نموده است لزوم طرح پرونده ای در رابطه با تحریم های موجود بر علیه ایران در مراجع ذیصلاح بین المللی می باشد. در این رابطه اندیشمندانی از ایران، امریکا و اروپا بر این مسئله صحه گذارده و با احراز حق ایران بر آن تأکید نموده اند. لیکن آنچه که به نظر بنده در راستای این موضوع مطرح است سیاسی بودن تحریم ها و ابزاری بودن حقوق است.

آنچه که در این باره با عنوان تحریم های هوشمند مطرح می گردد و در توضیح آن به اختصار هدف قرار دادن شریان های حیات سیاسی دولت عنوان گردیده است به نظر چیزی فراتر از یک بازی با الفاظ ساده نمی تواند باشد. اهالی فن معترف هستند که طرح یک دادخواست بین المللی بر علیه کشورها و سازمان های بین المللی خالی از منطق حقوقی بوده و راه کارهای موجود نیز تماما ختم به بن بست خواهد بود در ذیل دلائل اقامه دادخواست(1) و نیز ادله ی عدم  قبول(2) آن به استحضار می رسد.

(1)قبل از پرداختن به مفهوم تحریم های هوشمند[1] باید پرسید تحریم های هوشمند تا چه اندازه هوشمند هستند و نیز آیا واقعیت تحریم های هوشمند با اقتصاد ملی بیگانه است. آنچه که از تحریم های هوشمند در مورد کشورهایی ماندد عراق و کره و در نهایت ایران شاهد بوده ایم این است که این تحریم ها در پوشش هوشمندانه و هدف قرار دادن اقتصاد دولتی تا مرز سفره های خالی مردم و داروخانه های خالی و بیماریه ای اپیدمیک و وضعیت اسف ناک بهداشت و امنیت پیش امده است و به نظر می رسد این تحریم ها بیشتر برای رو در رو قرار دادن دولت و ملت در مقابل یکدیگر است تا برای به زانو در اوردن دولت هدف.

آنچه از مباحث حقوق بشری دریافت می گردد مباحثی که بنیانگذاران آن خود غربی ها هستند جز این است.

از سوی دیگر مشابه حدس و گمان های غرب در مورد دولت عراق و ظن به وجود تسلیحات هسته ای در مورد ایران نیز صادق گردیده است. غرب با حدس و گمان در ظاهر و در باطن با علم به نبود چنین تسلیحاتی و تنها و تنها برای تغییر رژیم عراق به خاورمیانه لشگر کشید. امروز نیز نوبت ایران است. دولت های تمامیت خواه غربی در راستای استعمار نوین با دستاویز قرار دادن مباحث امنیت جهانی از یک سو و مباحث حقوق بشری از سوی دیگر سعی در ایجاد حس ترس و ترحم توسط مدیا در میان مردم رفاه زده ی خود هستند ( البته با کسر ایام بحران متخر مالی جهانی) تا از این طریق بتواندد بر شریان های انرژی شرق تسلط یافته و اقتصاد خود را به قیمت فقر شرق تضمین نمایند. در ین میان نباید فراموش نمود که جریان رژیم صهیونیستی یک پای ثابت این قضایا است. افزایش روند رو به رشد تاثیر گذاری شرق و به ویژه جهان اسلام بر معادلات سیاسی حقوقی اقتصادی و به ویژه عقیدتی در جهان مانند تصویب کنوانسیون های مختلف مانند کنوانسیون 1982 دریاها و یا تاسیس سازمان های حقوق بشری اسلامی و قبضه نمودن اقتصاد و عقیده مردم جهان اگرچه کمرنگ توسط دانشمندان و ثروتمندان و قدرتمندان شرق و اسلام همگی از دلائلی هستند که غرب را به ناچار وادار به واکنش های تا حد خودزنی به مانند قضیه افغانستان وارمی دارد.

(2)صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در رسيدگي به اختلافات بین موضوعات حقوق بین الملل مطابق بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان و ماده 93 منشور سازمان ملل متحد بوده و با توجه به عدم پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ایران چه به صورت موردی و چه به صورت عام  و نیز با توجه به اصل رضایت طرفین دعوی در پذیرش صلاحیت دیوان و رجوع به آن موضوع ارجاع پرونده به دیوان بحثی از ریشه باطل خواهد.

از سوی دیگر با توجه به بند 3 ماده 36 و ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل می بایست عنوان گردد که در این گونه موارد شواری مانیت صرفا می تواند به طرفین اختلاف توصیه نماید و قطعنامه های صادره با موضوع ارجاع در این گونه موارد جنبه ی الزام اور نداشته به صورتی که دیوان تاکنون به این قطعنامه ها به عنوان مبنای صلاحیتی خود استناد ننموده است.

در فرض دیگر و احراز صلاحیت ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت و پذیرش این صلاحیت از سوی دیوان اکثر قریب به اتفاق اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت از امضاء کنندگان تحریم های موجود بر علیه دیوان بوده اند و دیوان به هیچ روی تن به اقدامی که احتمال محکوم شدن برخی از اعضاء خود ررا در پی خواهد داشت نخواهد نمود. حتی اگر تمامی کشورها با ارجاع پرونده موافق باشند دولت های امریکا و انگلیس و به احتمال بسیار قوی فرانسه آن را وتو خواهند نمود(با این پیش فرض که روسیه و چین موافق ارجاع باشند.

 

 [1] Daniel w. drezner. How smart are smart sanction.

http://www.danieldrezner.com/research/smartsanctions.pdf


نوشته شده در تاريخ شنبه نهم اردیبهشت 1391 توسط دکتر داود عباسی

 

اول اینکه:

تحریم ها، بستن تنگه هرمز، تجارت جهانی

بحران به وجود آمده میان اروپا و امریکا از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر باعث گردیده است تا کارشناسان امر نسبت به کنش ها و واکنش های احتمالی طرفین حساس و اظهار نظرهای گوناگون و گاه متضادی را ارائه دهند.

دلیل تقابل ایران با اروپا و امریکا چیزی جز عدم تبعیت محض ایران از سیاست های جهانی نیست و این به مذاق دولت های مقتدر خوش نمی آید. بهانه های غرب در تقابل با ایران، سیر اقدامات هسته ای ایران و تلاش ایران برای دست یابی به توان تخریب هسته ای عنوان گردیده و به دنبال این بهانه تراشی تحریم های گشترده ای را چه در قالب شورای امنیت و چه در قالب گروه ها و سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای و در نهایت یک جانبه برقرار نموده اند. آخرین مورد از این تحریم ها تحریم جریان های مالی و شریان های تجاری ایران مانند تحریم بانک مرکزی و در دست اقدام قراردادن تحریم های نفتی می باشد.

در همین راستا ایران نیز در بیان مواضع به صورت غیر رسمی و تلویحی اعلام نموده است که در صورت تحریم نفتی ایران (البته بسته به تاثیر و نتیجه ی آن در میزان فروش و فشار آن به اقتصاد ایران) بستن تنگه هرمز را مد نظر قرار خواهد داد. اگر این تحریم ها سب گردد که میزان فروش نفت ایران از درصدی که اقتصاد ملی ایران را تحت الشعاع قرار دهد فراتر رود این گزینه روی میز قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه مباحث فوق از دیدگاه امنیتی و سیاسی مطرح گردیده لازم می نماید که این مبحث از دید حقوق بین الملل به ویژه مسئولیت بین المللی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا مطالعه ی مبانی حقوقی بستن تنگه ی هرمز با توجه به اینکه این تنگه یک ابراه بین المللی می باشد و  قواعد عرفی و معاهده ای کنوانسیون 1982 دریاها نیز بر آن مجرا است می بایست به طور جد مورد بررسی قرار گیرد.

آقای علی شیروانی این موضوع را در قالب مقاله ای مورد بررسی قرار داده اند که می توانید آنرا از اینجا مطالعه نمائید. همچنین اقای هاسم قاسمی نیز در نگاهی کوتاه به این مسئله مطلبی را تقریر نموده اند که آنرا نیز از اینجا می توانید مرور نمائید.


دوم اینکه:

نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ فراملی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد یک دوره ی آموزشی در خصوص:

نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ فراملی برگزار می نماید

دروس دوره : مبارزه با فساد، مبارزه با قاچاق انسان، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، جلوگیری از اجرای عدالت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تولید و قاچاق اسلحه، مبارزه با پول شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی و مبارزه با دزدی دریایی
اساتید دوره: دکتر محمد آشوری، آقای اسماعیل بقایی ماهانه، دکتر مرتضی جوانمردی، دکتر لیلا دادخدایی، دکتر علیرضا دیهیم، دکتر عباس زاقلی، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر باقر شاملو، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، آقای صفت الله طاهری شمیرانی، دکتر محمود کرمی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، دکتر نسرین مصفا، دکتر جمشید ممتاز
مدت دوره: این دوره آموزشی ازشنبه 15 تا  پنجشنبه 20 بهمن  1390 (از ساعت 14 تا 18 ، به جز پنجشنبه 20 بهمن که از 8 تا 12) برگزار خواهد شد.

شرایط شرکت کنندگان در دوره: فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط ( حقوق بین الملل، حقوق عمومی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و ...).

آغاز ثبت نام: شنبه 19 آذر 1390 تا 30 دی 1390.

تعداد شرکت کنندگان دوره محدود خواهد بود، لذا فهرست نهایی اسامی شرکت کنندگان برحسب تاریخ ثبت نام مشخص خواهد شد. محل برگزاری دوره متعاقباً به اطلاع شرکت کنندگان در دوره خواهد رسید. 

مدارک لازم برای ثبت نام:

1-      درخواست ثبت نام، حاوی نشانی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی

2-       فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

3-       فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی

4-       یک قطعه عکس   4X 3

5-       فیش بانکی واریز شهریۀ دوره به حساب شماره 62727578  بانک تجارت، شعبۀ فلسطین انقلاب، کد 185، به نام انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد. شهریۀ دوره برای دانشجویان 150000 تومان و برای سایرین 200000 تومان است. ثبت نام اعضای کمیتۀ دانشجویی انجمن در این دوره رایگان خواهد بود. علاوه براین، انجمن 6 نفر از دانشجویان داوطلب شرکت در این دوره را براساس ضوابطی چون: سکونت در استانهای محروم، انگیزه داوطلب در خصوص شرکت در دوره، معدل آخرین مقطع تحصیلی و فعالیت های پژوهشی و آموزشی، از پرداخت شهریه معاف خواهد کرد.  بنابراین متقاضیان استفاده از این معافیت می باید همراه با مدارک ثبت نام، نامه ای مبنی بر درخواست معافیت از پرداخت شهریه و دلایل و مدارک مربوطه را نیز ارائه نمایند. 

داوطلبان شرکت در دوره باید جهت ثبت نام، مدارک خود را به دفتر انجمن واقع در: تهران، خیابان کریمخان، خ شهید عضدی شمالی (آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 201، تسلیم یا ارسال نمایند.  شماره تماس انجمن: 81032201

source :http://www.cisa.ir/index.asp


سوم اینکه:

وضعیت اردوگاه اشرف

وضعیت اردوگاه اشرف که به تازگی زمان تخلیه ی آن با درخواست دبیرکل چندماه دیگر تمدید گردیده نیز یکی از وضعیت های بین المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران است که از دیدگاه حقوق نیازمند تحلیل می باشد. این ارد.گاه در زمان بدست گرفتن کنترل موثر عراق از سوی امریکا خلع سلاح گردیده و حفاظت از آن را امریکا به عهده گرفته بود که بعدها این کنترل به دولت عراق واگذار گردید. طی این دوسه هفته که زمان پیش بینی شده برای خروج ساکنان این اردوگاه به پایان رسیده دولت عراق حدود 400 نفر از این افراد را به اردوگاهی در نزدیکی فرودگاه بغداد انتقال داده و منتظر صدور ویزا و مجوزهای لازم از سوی کشورهای پذیرنده می باشد. آنچه در این بین از اهمیت خاصی برخوردار است این که دولت های غربی که شعار حقوق بشر و بشر دوستانه سر می دهند و  عنوان می دارند که دولت عراق نمی بایست که اخراج یا تحویل این افراد به ایران اقدام نمایند خود از پذیرش این افراد صریحا و تلویحا امتنا می نماید و به نظر می رسد حتی کشورهایی مانند امریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین فرانسه و انگلیس و آلمان که علنا رو در روی سیاست های ایران ایستاده اند از پذیرش رسمی آنها سر باز زده اند.

در این بین علامت سئوال هایی در ذهن ها مطرح می شود که پاسخ به آنها می تواند تا حدی روشن گر وضعیت باشد.

1.       این افراد چه کسانی هستند؟

افرادی هستند که در جنگ مردم ایران با رژیم شاه نقش داشته و بعد از انقلاب ایران به دنبال سهم خواهی و درگیری های مسلحانه با دولت حاکم ایران به خارج از مرزهای ایران رفته و در جنگ میان عراق و ایران به یکی از بازوهای نظامی ارتش عراق تبدیل شد که حتی توانست با تجهیزاتی که از صدام دریافت می نمود مهران را نیز در جریان جنگ اشغال کند. شعاری که پس از اشغال مطرح کردند این بود امروز مهران فردا تهران. عملیات های مهم انان آفتاب چلچراغ و فروغ جاویدان بود.

2.       این افراد در عراق چه می کنند؟

پس از طرد شدن این گروه و خائن نامیده شدن بنی صدر از سوی امام خمینی در سال 1359 به عراق رفتند و در دیاله نزدیک بغداد اسکان یافتند.

3.       آیا مسئولیت این افراد در قبال ایران محرز است؟

بله با تکیه بر عملیات هایی که انجام داده اند و یا ترورهایی که خود راسا به عهده گرفته اند این مسئولیت محرز است. آیا مسئولیت آنها جنبه ی بین المللی دارد؟ بله چرا که آنها در مقام  بازوی نظامی عراق علیه ایران به جنگ پرداخته اند و در یک دید مضیق از دید حقوق بین الملل مزدور محسوب می شوند. شایان ذکر اینکه انتساب عمل این افراد به دولت صدام  رافع مسئولیت این افراد در قالب سازمان مجاهدین خلق یا ارتش آزادیبخش نمی باشد.

4.       طبق کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو به ویژه کنوانسیون های سوم و چهارم  این گروه در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟

 این افراد در حال حاضر وضعیت غیر نظامی دارند و به هیچ وجه نمی توان وضعیت نظامی یا شبه نظامی را به آنها منتسب دانست.

5.       آیا داشتن وضعیت غیر نظامی فعلی هر گونه اقدام قضائی بین المللی یا ملی را علیه انان مرتفع می سازد؟

خیر 

6.       آیا دولت عراق می تواند نسبت به اخراج آنان اقدام نماید در صورت عدم پذیرش آنان از سوی کشور یا کشورهای ثالث وضعیت چگونه خواهد بود؟

بله دولت عراق مختار است که نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش انان اقدام کند. در صورت اخراج آنان و عدم پذیرش آنان از سوی کشورهای دیگر در مدت زمان مشخص دولت عراق می تواند آنان را تحویل دولت متبوعه دهد.

7.       آیا دید سیاسی نسبت به اعمال آنان رافع مسئولیت آنان خواهد بود؟

خیر اصولا این دید در جایی که خود معترف به بمب گذاری و اقدام نظامی بر علیه دولت متبوعه بوده اند معنا ندارد. جرائم کیفری آنهم در این مقیاس در هیچ کشوری حتی در حقوق بین الملل مشمول مرور زمان نمی گردد و آنان به دلیل اقدامات خود در گذشته مسئولیت دارند.


چهارم اینکه:

دوره ی کار ورزی دیوان حقوق بین المللی دریاها

دیوان حقوق بین الملل دریاها دوره ای مربوطه به کارورزی را برای محققین علاقمند در طول سه ماه به طور سالانه مقرر کرده است که مهلت پایان ثبت نام برای دوره پیش رو تا 31 مارس 2012 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا نگاه کنید.

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم دی 1390 توسط دکتر داود عباسی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ